Erasmus plus

Erazmus+ II mobilnost

Erazmus plus program

Projekat ‘’Do kvalitetnog vrtića kroz međunarodno partnerstvo’’ je nastao u okviru Erazmus plus  programa, Ključne aktivnosti 1 mobilnosti za škole  i predškolske ustanove u  trajanju od 12 meseci, od 01. novembra 2017. do  31. oktobra  2018. godine. Neke informacije o projektu dostupne su na Facebook stranici ove ustanove, koja je promovisana na društvenim mrežama u saradnji sa The Marketing Heaven kompanijom.
Osnovni  cilj  projekta bio je podrška profesionalnom razvoju stručnih saradnika i vaspitača  putem   međunarodnog partnerstva.
Zatim:
  • Usavršavanje projektnog  pristupa učenju uvidom u Reggio Emilia pedagošku praksu;
  • Sticanje znanja o Outdoor  pristupu u radu sa decom;
  • Sticanje znanja o primeni informaciono-komunikacionih  tehnologija u vrtiću;
  • Jačanje komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku dece, vaspitača i stručnih  saradnika;
              
Kako bi ostvarili postavljene ciljeve isplanirali smo nekoliko mobilnosti u kojima su učestvovali dva pedagoga , pet vaspitača i direktor. Mobilnosti su obuhvatale job shadowing aktivnosti, kurseve, posete vrtićima i školama i učešće na zajedničkim projektima. Predškolska ustanova u Sloveniji je specijalizovana za informaciono-komunikacijske tehnologije,  koristi CLIL metod rada u podsticanju komunikativnih sposobnosti dece na engleskom  jeziku i organizuje originalne aktivnosti sa decom na otvorenom.
Vrtić u  Hrvatskoj  predstavlja  primer dugogodišnje prakse u originalnom programu inspirisanom  Reggio Emilia  pedagoškim  pristupom i ekologiji. Kursevi u Velikoj Britaniji pružaju  adekvatnu teorijsku osnovu i uvid u  praktične aktivnosti CLIL metoda i outdoor vaspitno-obrazovne prakse (vrtić u šumi) .  Istražujući  savremene pedagoške pristupe, strategije učenja, prakse dečjih vrtića i kurikulume  partnerskih organizacija  stekli  smo  uvide koji su doprineli pomacima u  praksi i jačanju profesionalne uloge stručnog saradnika.
 1. Stručno putovanje  (job shadowing)  u Sloveniju  je realizovano  u OŠ  ‚‚Dobje‚‚ u Dobju pri Planini. U programu  stručnog usavršavanja su učestvovali direktor, pedagog i dva vaspitača. Stekli smo uvid u realizaciju aktivnosti izvan vrtića (outdoor) – planinarenje, plivanje, ronjenje, skijanje, pčelarstvo, baštovanstvo… Pratili smo upotrebu office 365  i njegovu praktičnu primenu u svakodnevnom radu sa decom.
Stekli smo uvid u praktičnu primenu CLIL  metoda podučavanja dece engleskom jeziku praćenjem  aktivnosti sa decom i propratne literature. Razmena iskustava o inkluziji odnosila  se na savremene metode rada sa decom oštećenog sluha.
2. Stručno putovanje  (job shadowing)   u Hrvatsku  je realizovano u vrtiću “Maslačak u Puli. U programu  stručnog usavršavanja su učestvovali  2 vaspitača, pedagog i direktor. Ideja nam je bila da sa dečjim  vrtićem  Maslačak iz Pule razmenimo iskustva  jer smo prepoznali sličan metod rada  inspirisan Ređo pedagoškim pristupom koji i mi primenjujemo.
        
3. Stručno putovanje  u Veliku Britaniju u Gloucester U programu  stručnog usavršavanja su učestvovali  dva pedagoga i vaspitač koji su pohađali kurseve:  CLIL metoda podsticanja komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku i outdoor učenje i ekologija. Putovanje je trajalo osam dana prilikom koga smo prratili rad u pet različitih škola od kojih se u jednoj program odvija u šumi.

Erasmus plus

od strane јан 21, 2019

Erasmus plus

od strane јан 21, 2019

Maštolend