Тема Progress:

Двориште је један од најважнијих простора у вртићу. Истраживања дечје перспективе  показују да су дворишта најомиљенија места  за децу па самим  тиме пружају огромне могућности за грађење односа, игру и учење. Она су  простори свакодневног   сусретања и заједничког учешћа деце различитих узраста и других одраслих  у игри  и као таква представљају  важна места   за дете.

Истраживања која смо реализовали у вртићу показују да су дворишта места која за децу имају посебну вредност те су игра и активности у њима   саме по себи смислене за дете . Знајући да деца  најбоље уче ако оно што раде за њих има смисла поставља се питање да ли довољно  времена проводе у   дворишту.  Отворени простори    могу  да постану  епицентри промене праксе дечјег вртића од традиционалних начина рада до свремених  модела који  предност дају   активном  учењу  у,  и  изван  вртића , подстицању   критичког мишљења и креативности насупрот репродуктивном учењу и стицању  знања у готовом облику.

Да ли и васпитачи сматрају двориште важним ресурсом за

игру, учење и грађење односа ?

Двориште вртића је најважније место у коме можете свекодневно истраживати са децом различита питања и проблеме.  Многе подстицаје у дворишту можете припремити сами. Без обзира на његову величину оно може постати идеално место за свакодневни боравак деце. Материјали, играчке и средства за двориште  и њихово коришћење су  уско повезани  са принципима организације физичког окружења (простора) датих у Основама програма предшколског васпитања и образовања.

ПРОМИШЉАЊА  О  ДВОРИШТУ    ВРТИЋА

Зашто је добро за дете да  свакодневно борави у дворишту вртића?

Која искуства дете може да има  у дворишту вртића?

Шта нас спречава да више кристимо отворени простор  у раду са децом?

Шта нам је потребно од опреме и подстицаја да би подржали игру и омогућили ситуације  планираног учења  у дворишту вртића?

Које су улоге васпитача?

Како можемо укључити породицу?

Како можемо укључити локалну заједницу?

Одговоре на питање како двориште учинити подстицајним за игру и учење  пронашли смо у   Основама програма предшколског васпитања и образовања

Двориште  треба да буде организованo тако да омогући:

 • Осећање сигурности и предвидивости;
 • Осећање пријатности и опуштености;
 • Осећање припадности и уважености;
 •  Сарадњу, комуникацију и размену;
 • Сензорна искуства и доживљаје, истраживање, експериментисање;
 •  Изражавање на различите начине, стваралаштво;
 •  Естетски доживљај и зачудност;
 • Учешће и ангажовање деце на различите начине, прављење избора, независност;
 •  Проширивање доживљаја, размишљања, умења у оквиру онога чиме се деца баве;
 •  Видљивост процеса учења, идеја и продуката деце; видљивост континуитета активности.
 • Прилагођеност специфичностима деце и породице;

Такав простор је:

 • Опремљен флексибилном и функционалном и удобном опремом за децу и одрасле;
 • Структурисан тако да у њему постоје различите просторне целине које имају своју намену;
 • Безбедан и предвидив тако да се деца и одрасли у њему осећају сигурно и знају где се шта у дворишту  налази;
 • Променљив и динамичан – деца и одрасли могу да га реорганизују и уређују, подешавају актуелним догађањима и активностима;
 •  Подстицајан – у њему деца и одрасли проналазе различите подстицаје за своје смислено ангажовање, приређене просторне целине их позивају на одређену врсту истраживања.
 •  Стварање склада, хармоничности, лепоте у дворишту , маштовитих и тајанствених зона, креирање инсталација у простору.

Двориште вртића треба да позива на   игру 

 • Простор и време могу се организовати  тако да пружају могућности  деци да раде заједно и сарађују;
 • Простор и материјали треба да омогућавају и подстичу различите облике груписања деце и заједничког учешћа у ситуацијама игре и учења;
 • У дворишту треба да постоје простори који  пружају могућност детету да се осами и да не  буде  ометано  док се бави  неком активношћу;
 • Материјали треба да буду груписани и лако приступачни, чиме се деца подстичу да буду независна и праве изборе;
 • Деца могу да реорганизују и уређују простор и материјале у дворишту.

Двориште вртића треба да позива на   истраживање, експериментисање и стваралаштво

 • Дворишни  простор је предвидљив, безбедан и прегледан али динамичан и богат подстицајима који позивају на истраживање;
 • Постоји мноштво неструктурираног и полуструктурираног материјала, различити ликовни материјали, реквизити, који могу да се користе на различите начине и који омогућавају различите  начине изражавања;
 • Постоје различити сензорни материјали и материјали којима се подржавају сензорне активности и практична манипулација; простор је опремљен тако да је изазован и да при томе доприноси да деца прошире своја размишљања, умења и доживљаје у оквиру оног чиме се баве;
 • Постоји много правих, реалних и аутентичних предмета и  материјала који одражавају реални живот деце, породице и  васпитача;
 • Постоје материјали и продукти којима се подржава развој ране писмености (штампани материјали, плакати, мапе, шеме,  графички симболи…);
 • Изложени материјали у дворишту  одражавају процес активности које се одвијају у групи.

 Двориште вртића треба да подржава различитост

 •  Удобан и функционалан намештај за децу и одрасле;
 • Простор је приступачан свој деци;
 • Материјали пружају могућности да се ствари раде на различите начине. Декорације, материјали и средства илуструју и одговарају  разним врстама различитости и оспоравају предрасуде и  стереотипе.

Двориште вртића треба да одражава персонализованост и припадност

 • Простор је персонализован и одражава особености и живот групе и поједине деце;
 • Простор одражава живот и културу заједнице и дечја животна искустава;
 • Простор рефлектује заједничке идеје и вредности;
 • У  простору су видљиви продукти и континуитет активности деце и других учесника.

  Двориште вртића треба да подржава телесни, сензорни и естетски осећај и зачудност

 •  Простор пружа могућности за различита сензорна искуства и активности ‒ истраживање текстура, мириса, звукова, тонова, мелодија, покрета;
 • Простор пружа могућности за различите начине кретања,  коришћења свог тела и истраживање телом;
 • Начином уређења предмета и материјала подржава се естетски  доживљај;
 • Постоје елементи природе (неструктуирани природни материјали,  плодови, саднице, семена…);
 • Постоји лепота, склад и маштовити и тајанствени простори.
 • Простор треба  да  се користи  на активан начин и у различитим временским условима те је потребно обезбедити  адекватну  одећу  и обућу  за децу;

 

Maštolend